Pisteen kanta VOS-uudistukseen

Piste Kollektiivi (Monitaideyhdistys Piste ry) on antanut lausuntonsa lakiehdotuksesta Esittävän taiteen valtionosuusjärjestelmän uudistamiseen.

Tiivistelmä Pisteen lausunnosta:

”Lain laajentaminen koskemaan kaikkea esittävää taidetta on erittäin tervetullut uudistus. Se mahdollistaa taiteenlajeja yhdistelevien toimijoiden pääsyn lain piiriin. Valtion taidehallinnossa on pitkään ollut ristiriitaisia tavoitteita taiteen alat ylittävän toiminnan kehittämisestä ja toisaalta taiteenaloittain laatikoinnista. Laatikointi ei palvele taidekenttää nykymuodossaan ja tuottaa keinotekoisia jakolinjoja, vaikuttaen myös mm. rahoitushakemusten arviointiin epäedullisesti.

Lain kolme tavoitetta, korkeatasoisen ja ammattimaisen esittävän taiteen, sivistyksen sekä hyvinvoinnin, yhteisöllisyyden ja osallisuuden edistäminen ovat ehdottoman kannatettavia. Alueellisen ja väestöryhmien välisen tasa-arvon toteutuminen ovat ensiarvoisen tärkeitä tavoitteita.

Toivomme lain muun sisällön olevan vahvasti linjassa näiden tavoitteiden kanssa ja tähtäävän suoraan niiden toteutumiseen.

Jotta eri toimijat olisivat tasa-arvoisia lain edessä, on välttämätöntä, ettei uusi järjestelmä muodostu suljetuksi jo lähtötilanteessa. Tämä nimenomainen kohta VOS-uudistuksessa on ratkaisevan tärkeä lakiuudistuksen käytännön seuraamusten kannalta. On oltava mahdollista sekä uusien toimijoiden päästä VOS-tuen piiriin, että tuen kerran saaneiden toimijoiden jäädä siitä pois.

Kun valtion erilaiset taiderahoitusjärjestelmät on mietitty yhteentoimiviksi ja yhteismitallisiksi, ei siirtyminen VOS-tuelta muunlaiseen rahoitukseen ole katastrofaalinen maailmanloppu, jolloin myös taideorganisaatiot itse voivat käyttää jouston mahdollisuuksia ajankohtaisesti tarkoituksenmukaisella tavalla. Nykyinen, ja myös ehdotettu uusi järjestelmä, pakottavat pitämään VOS-paikasta kiinni kynsin hampain.

Vapaalla kentällä lukuisat toimijat vievät palveluita, esityksiä ja kiertueita kaikkialle Suomeen, yhtälailla pohjoisesta etelään kuin etelästä pohjoiseenkin. Valtakunnallinen kokonaisuus ei tapahdu yksittäisten alueiden sisällä.

Katto-organisaatioiden jäsenyhteisönä allekirjoitamme myös Teatterikeskuksen ja Sirkuksen tiedotuskeskuksen lausunnot asiasta, jotka ovat asiantuntevasti ja kenttää kuullen kirjoitetut.

Teatterikeskuksen muista huomioista korostamme etenkin kevään 2020 poikkeusolosuhteiden vaikutusta ja edellytämme sen huomioimista vuoden 2020 palkkasumman vaikutuksissa VOS-tukeen.

Toivomme valtion (OKM & Taike) ja kuntien parantavan yhteistyötään taiteen kokonaisrahoituksen järjestelmällisyydessä, avoimuudessa, ennustettavuudessa ja tasa-arvoisuudessa.”

Lisätietoa:

OKM – Taiteen ja kulttuurin valtionosuudet https://minedu.fi/valtionosuudet

OKM – Tiedote ehdotuksen valmistumisesta https://minedu.fi/artikkeli/-/asset_publisher/ehdotus-esittavan-taiteen-valtionosuusuudistukseksi-valmistunut

OKM – Esittävän taiteen valtionosuusjärjestelmän uudistaminen – ehdotus http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/162070

Teatterikeskuksen lausunto – http://www.teatterikeskus.fi/kulttuuripolitiikka/kannanotot-ja-lausunnot/103-teatterikeskuksen-lausunto-vos-uudistuksesta

Tanssin tiedotuskeskuksen lausunto – https://www.danceinfo.fi/uutiset/tanssin-tiedotuskeskuksen-lausunto-esittavan-taiteen-valtionosuusjarjestelman-uudistamisesta/

Sirkuksen tiedotuskeskuksen lausunto – https://sirkusinfo.fi/2020/04/tiedotuskeskuksen-lausunto-esittavan-taiteen-vos-uudistuksesta/