Soveltava ja sosiaalisesti sitoutunut taide

Sote- ja taidealojen yhteistyönä toteutettu kahden taiteilijan residenssi Niittyvillassa Ranualla syyskuussa 2019. Kuva: Metsävainio/Väätäjä.

Piste on jo vuosien ajan tehnyt yhteistyötä sote-alojen kanssa soveltavan taiteen ja kehitysvammaisten taidetyöpajojen ja erilaisten yhteisöllisten hankkeiden myötä. Pisteen soveltavan taiteen kokonaisuudet vastaavat tarpeeseen kasvattaa eri ihmisryhmien osallisuutta taiteesta ja taata kulttuuristen oikeuksien toteutuminen yksilön elämäntilanteesta ja asuinpaikasta riippumatta. Heikoimmassa asemassa ovat usein ihmiset, jotka joutuvat asumaan suljetuissa yhteisöissä, kuten hoito- ja hoivakodeissa tai rajallisessa elämänpiirissä muilta erityistä tukea tarviten. Ammattimaisesti järjestetyn taidetoiminnan merkitys sote-sektorilla koetaan tärkeäksi ja sen kysyntä kasvaa jatkuvasti.

Pisteen mielestä taide ja itseilmaisu kuuluvat kaikkien perusoikeuksiin. Taito puhua, muistaa tai kävellä ei ole edellytys itseilmaisulle. Jopa syvästi kehitys- ja liikuntavammaiset henkilöt löytävät itsestään vahvuuksia taidetoiminnassa. Taiteen tekeminen yhdessä hoivaajien kanssa avartaa kaikkien osapuolten mielikuvia toistensa taidoista ja voimavaroista.

Jo vuonna 2009 alkunsa saanutta vammaisyhteisöjen Taiteintee-taidetoimintaa Lapin maakunnan alueen toimintakeskuksissa ja päivätoiminnassa on jatkettu jo kymmenenvuoden ajan. Ryhmälähtöisiä taidetyöpajoja on pidettu päivätoimintakeskuksissa ja asumisyksiköissä. Soveltavan sirkuksen, teatterin, ja tanssin harjoituksia ja tekniikoita käyttäen toteutetaan ryhmän toiveiden perusteella vuoden aikana joko esitys, näyttely tai muu yhdessä päätetty tapahtuma. 

Sote- ja taidealojen yhteistyönä toteutettu kahden taiteilijan residenssi Niittyvillassa Ranualla syyskuussa 2019. Kuva: Metsävainio/Väätäjä.

Pisteen taidekasvatusnäkemyksen mukaisesti ryhmät osallistuvat toimintaan, kokevat taidetta ja tulevat esille. Ryhmien omalle ilmaisulle etsitään luontaisia kanavia monitaiteisuutta ja kumppaneiden ideoita hyödyntäen. Pisteen taidekasvattajat haluavat kohdata osallistujien koko lähiyhteisön. Pidämme erittäin tärkeänä osallistujien toiminnassa saamaa esityskokemusta, sillä se vahvistaa heidän itsetuntoaan ja osallisuuden tunnetta, sekä vahvistaa muistijälkeä omista kyvyistä ja myönteisestä minäkuvasta.


Taidetoiminta on säännöllistä ja sitä ohjaavat tutut ohjaajat. Keholliset, monipuoliset, ryhmässä harjoiteltavat taiteenlajit tarjoavat jokaiselle osallistujalle kiinnostavan roolin. Päälajit ovat soveltava teatteri sekä liikeilmaisu, äänitaide ja sirkus, mutta työpajoissa hyödynnetään lisäksi muitakin taiteen osa-alueita ryhmien mielenkiinnonkohteita kunnioittaen. Kukin ryhmä kokoontuu itselleen tarkoituksenmukaisimmassa paikassa: jotkut oman kodin tiloissa, toiset nimenomaan tutuimman ympäristön ulkopuolella. Kumppanit suunnittelevat yhdessä ryhmien kausitavoitteet ja mahdolliset esiintymiset sekä tapahtumat.

Monivuotinen kokemus aihepiiristä ja syvä kiinnostus sosiaalisesti sitoutuneen taiteen toteuttamistapoihin johtivat Pisteen myös mukaan luomaan kansainvälistä Well-being Residency Think Tank -hanketta vuonna 2017. Vuonna 2019 hanke eteni jatkorahoituksella sote- ja taidealojen yhteistyönä toteutettaviin residenssikokeiluihin vuonna 2019. Piste oli hankeryhmän ensimmäinen residenssin toteuttaja ja kaksi viikkoa kestänyt residenssi pidettiin syksyllä 2019 Ranuan kehitysvammaisten päivätoimintakeskus Niittyvillassa. Residenssikokeilu oli osallistujille ja ennen kaikkea henkilökunnalle suuri oivalluksien paikka.

Sote- ja taidealojen yhteistyönä toteutettu kahden taiteilijan residenssi Niittyvillassa Ranualla syyskuussa 2019. Kuva: Metsävainio/Väätäjä.

Ranuan Taiteiden yön 14.9. yhteydessä toteutetun residenssin avajaiset, joissa taiteilijoiden ja osallistujien yhdessä luoma yhteisötaideteos avattiin yleisölle konkreettisesti yhteisessä julkisessa tilassa, piha-alueella, oli hyvä ja tervetullut tapahtuma, joka herätti kiinnostusta koko paikkakunnalla ja alueellisesti.

Lisätietoa residenssistä projektin sivuilla: https://www.wellbeingresidency.net/residencies/ranua,-finland-43024959

Päiväkeskus Niittyvillan sivut ja yhteystiedot: http://www.ranua.fi/fi/Kuntalaiselle/Sosiaali-ja-terveys/Sosiaalipalvelut/Vammais–ja-kehitysvammapalvelut/Kehitysvammapalvelut/Paivakeskus-Niittyvilla

Taiteilija Hanna-Leena Metsävainion esittely: http://www.pistery.org/yhdistys/pisteenvaki/

Taiteilija Eeva-Leena Väätäjän sivut: http://www.eevaleena.se/